UCHWAŁA NR XXVIII / 227 / 2012 RADY MIASTA USTKA Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2012 R. w sprawie: opłaty uzdrowiskowej na 2013 rok.Uchwała w sprawie opłaty uzdrowiskowej

Na podstawie:

-

art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568;

Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz.

1441, Nr 17, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48,

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;

Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.

230, Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149,

poz. 887, Nr 217, poz.1281; Dz. U z 2012 poz. 567),

- art. 17 ust. 1a, 2, art. 19 pkt 1 lit. d), pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach

lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zmianami: Dz. U. 96, poz. 620; M. P. Nr

55, poz. 755, Nr 75, poz. 950, Dz. U. Nr 255, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; Dz. U. z 2011 r. Nr 102,

poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378, M. P. Nr 95, poz. 961 i 962),

- art. 48 ust.1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach

ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r. , poz. 651; ze zmianą poz.

742),

- obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 02 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek

kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M. P. z 14 sierpnia 2012 poz. 587)

Rada Miasta Ustka uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dzienną stawkę opłaty uzdrowiskowej na 2013 r od osób fizycznych przebywających

dłużej niż dobę na terenie miasta Ustka w celach wypoczynkowych, turystycznych, zdrowotnych

i szkoleniowych w wysokości 3 , 00 zł.

§ 2.

1. Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa.

2. Na inkasentów opłaty uzdrowiskowej zobowiązanych do jej poboru wyznacza się osoby prawne,

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne wskazane w załączniku do

niniejszej uchwały.

3. Do poboru w drodze inkasa wyznacza się również osoby prawne, jednostki organizacyjne

nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nie wymienione w załączniku, które świadczą

usługi podlegające obowiązkowi uiszczania opłaty uzdrowiskowej na terenie miasta Ustka.

§ 3.

1. Poboru opłaty uzdrowiskowej inkasenci dokonują na podstawie druków kwitariuszy K- 103

pobieranych w kasie Urzędu Miasta Ustka .

Id: FE0627B7-659F-4A8C-9D7F-C5B61D5DC57D. Podpisany Strona 1

 

2. Inkasent zobowiązany jest do rozliczania się z zebranej opłaty uzdrowiskowej w terminie do 10-go

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.

3. Za przekroczenie terminu rozliczenia będą naliczane odsetki w wysokości odsetek od zaległości

podatkowych.

§ 4.

1. Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości 15% zainkasowanej kwoty.

2. Wypłata wynagrodzenia dla osób fizycznych nie będących płatnikami podatku VAT nastąpi

w terminie do końca miesiąca, w którym nastąpiło rozliczenie z zainkasowanej kwoty w kasie lub na

podany rachunek bankowy.

3. Dla osób fizycznych będących płatnikami podatku VAT, osób prawnych oraz jednostek

organizacyjnych nie mających osobowości prawnej wynagrodzenie będzie wypłacone po przedłożeniu

faktury lub innego dowodu księgowego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ustka.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Brzóska

Id: FE0627B7-659F-4A8C-9D7F-C5B61D5DC57D. Podpisany

 

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII / 227 / 2012

Rady Miasta Ustka

z dnia 25 października 2012 r.

Wykaz inkasentów wyznaczonych do poboru opłaty uzdrowiskowej

L.

P.

INKASENCI

ADRES W USTCE, GDZIE

ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI

W ZAKRESIE ZAKWATEROWANIA

1 Baza Noclegowa „DOMA” Tokarczyk Irena ul. Wilcza 22

2 Baza Wypoczynkowa w Ustce

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd

Oddziału Powiatowego

ul. Darłowska 1

3 Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe

ENERGETYK Międzynarodowe Centrum

Szkolenia Energetyki Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 19

4 „Dom Aptekarza” Wojtyra Krystyna ul. Mała 6

5 Dom Pracy Twórczej „ZAiKS”

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

ul. Mickiewicza 9

6 Dom Pracy Twórczej „ZAiKS”

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Plac Wolności 5

7 Dom Wakacyjny „MISTRAL” Jakubiak Adam ul. Kaszubska 9

8 Dom Wczasowy „ANNA”

Związek Zawodowy Maszynistów PKP

w Jaworznie-Szczakowej,

ul. Słoneczna 5

9 Dom Wypoczynkowy „AGA” Szymala Dariusz ul. Tulipanowa 1

10 Dom Wypoczynkowy „Mewa” Bogucki Marek

i Bogusława

ul. Westerplatte 5

11 Dom Wypoczynkowy „SŁONECZNA”

„Słoneczna” Sp. z o.o.

ul. Wczasowa 6

12 Hotel „ALEKSANDER” Puławski Aleksander ul. Beniowskiego 2A

13 Hotel „ALGA” Sp. z o.o. ul. Chopina 2

14 Hotel „AZOTY” Sp z o.o. ul. Wczasowa 25

15 Hotel „LUBICZ” Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 14

16 Hotel Royal Baltic 4* Luxury Boutique

Małgorzata i Waldemar Burzyńscy

ul. Wczasowa 26

17 Hotel „STACH” Stanisław i Jolanta Ziatyk, Marlena

Markowska

ul. Słowiańska 4B

18 Hotel „TROJA-nowski” Trojanowski Marian ul. Darłowska 16

19 Izba Celna w Gdyni, Odział Celny w Ustce ul. Marynarki Polskiej 2/4

20 Kompleks Wypoczynkowy Czarodziejka

Bęćkowski Łukasz

Czarodziejka III ul. Mickiewicza 11

Id: FE0627B7-659F-4A8C-9D7F-C5B61D5DC57D. Podpisany Strona 1

 

Czarodziejka IV

Czarodziejka V

ul. Chopina 1

ul. Leśna 1B

21 MZZ Pracowników Automatyki i Telekomunikacji

PKP

ul. Ogrodowa- wagony

22 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce ul. Wróblewskiego 5

23 Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

Brzegowa Stacja Ratownicza w Ustce

ul. Westerplatte 16

24 Ognisko TKKF „ZEFIR”przy Zakładzie Napraw

Infrastruktury

ul. Słupska - wagony

25 Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej

w Ustce

ul. Rybacka 10

26 Ośrodek Kolonijno-Wczasowy „SKAUT”

Perużyński Zbigniew

ul. Darłowska 2

27 Ośrodek Leczniczo-Wypoczynkowy „DELFIN”

Związek Nauczycielstwa Polskiego ZG

ul. Kopernika 5

28 Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy „EWA”

Wiencek Stanisław

ul. Rybacka 7

29 Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy „ORKA'”

Wiencek Ryszard

ul. Marynarki Polskiej 68A

30 Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy

„POMORZE” Bukato Agnieszka

ul. Kościuszki 15

31 Ośrodek Rehabilitacyjno-

Wypoczynkowy”WŁÓKNIARZ” Depta Danuta

ul. Wczasowa 15

32 Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy „Tęcza”

NZLU Sanatorium „TĘCZA” Spółdzielnia Pracy

ul. Chopina 1/3

33 Ośrodek Sportu i Rekreacji Ustka ul. Grunwaldzka 35

34 Ośrodek Szkoleniowo-Rekreacyjny

Centrum Usług Logistycznych

Ustka-Uroczysko

35 Ośrodek Wczasowy „Albatros” Wiśniewski

Tomasz

ul. Wczasowa 15

36 Ośrodek Wczasowo- Konferencyjny „Jantar”

Ćwigoń Anna

ul. Wczasowa 14

37 Ośrodek Wczasowy „Kinga” Ćwigoń Anna ul. Wilcza 5

38 Ośrodek Wczasowo-Sanatoryjny „Radość”

Kolejowe Przedsiębiorstwo Turystyczno-

Wypoczynkowe „NATURA TOUR” Sp. z o.o.

ul. Limanowskiego10

39 Ośrodek Wczasowy „DAGMOR” Górecki

Zdzisław

ul. Storczykowa 6

40 Ośrodek „ANNA” Górecki Zdzisław ul. Zubrzyckiego 7

41 Ośrodek Wczasowy „ZACISZE” Laskowska

Marzenna

ul. Wczasowa 12

42 Ośrodek Wczasów Letnich „ENERGETYK”

TAURON Dystrybucja S.A.

ul. Wczasowa 8

43 Ośrodek Wczasów Wagonowych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ZLK w Kielcach,

ul. Ogrodowa 20

44 Ośrodek Wypoczynkowo-Kolonijny

„Niezapominajka”

Iwan Alicja

ul. Rybacka 2a

Id: FE0627B7-659F-4A8C-9D7F-C5B61D5DC57D. Podpisany Strona 2

 

45 Ośrodek Wypoczynkowy „GROTHEX”

GROTEX Sp. zo.o.

Ustka-Uroczysko 11

46 Ośrodek Wypoczynkowy „MORZE” Gąsior

Włodzimierz

ul. Marynarki Polskiej 22

47 Ośrodek Wypoczynkowy „NIEWIADÓW”

Bożena i Piotr Wójcik

Ustka- Uroczysko 6

48 Ośrodek Wypoczynkowy Politechniki

Wrocławskiej

ul. Kościuszki 14

49 Ośrodek Wypoczynkowy „Uroczysko”

Land-Bud Sp z o.o.

Ustka-Uroczysko

50 „Fisherman's House” Nowak Robert ul. Marynarki Polskiej 10

51 Pensjonat „Oleńka” Leśniańska Aleksandra ul. Zaruskiego 1

52 Pokoje gościnne PSS -Społem

„Społem” PSS w Ustce

ul. Grunwaldzka 2

53 „Przystań” Robaczyński Sebastian ul. Limanowskiego 2a

54 „Przystań u Kapitana” Wiśniewska Elżbieta ul. Wrzosowa 1

55 Residenz Selena Ivisic Beata ul. Kosynierów 23

56 Sanatorium „Promyk”

Uzdrowisko Ustka Sp. z o.o.

ul. Chopina 2a

57 „Syrenka” Bugajski Marian ul. Marynarki Polskiej 32

58 Telekomunikacja Polska S.A. ul. Krótka 3

59 „U Przyjaciół”

Przedsiębiorstwo Usługowe „ADMINISTRTOR”

Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 10

60 Zajazd „DAJANA” Puławski Aleksander ul. Chopina 9

61 Zajazd „REJS” Kasperski Walerian ul. Marynarki Polskiej 51

62 Zakładowy Ośrodek Kempingowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ZLK

w Częstochowie,

ul. Słupska 12A

63 VILLA ARONIA Dembińska Magdalena ul. Mickiewicza 15

64 Villa Komandor Basta Leonarda ul. Mickiewicza 17

65 Villa Red „Apogeum” Sp z o.o. ul. Żeromskiego 1

66 VILLA WENEL Wengler-Nowińska Elżbieta ul. Kościuszki 1

67 Willa „Eldorado”” Piasecki Mieczysław ul. Żeromskiego 12

68 WILLA „KOTWICA” Kornas-Drapała Magdalena ul. Żeglarzy 12A

69 Lokalna Organizacja Turystyczna Ustka ul. Mar. Polskiej 87

Id: FE0627B7-659F-4A8C-9D7F-C5B61D5DC57D. Podpisany Strona 3

 

NEWSLETTER
GALERIE MULTIMEDIALNE
Zbiory fotografii z Ustki i okolic
OBEJRZYJ
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa opracowana przez Lokalną Organizację Turystyczną „Ustka” i Ziemia Słupska
Strona współfinansowana z środków Gminy Miasto Ustka